با ما در تماس باشید

ساختمان مرکزی

انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری
بزرگراه نواب جنوب به شمال ، انتهای لاین کندرو (یارجانی) ، بعد از میدان محمودی ، تقاطع برزکار و نوری ، ساختمان انجمن نابینایان تجلی
ایران ، تهران

55651065 21 98+

55651066 21 98+

info@tajali.org

info@karafarininabinayan.ir

http://www.tajali.org


برای ما پیام بفرستید